Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 65-T6-2010

Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung chương trình kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Khóa VII

Đăng ngày: 14/05/2013
  ​Ngày 06 tháng 5 năm 2010, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất về nội dung chương trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Các đồng chí là Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.  

​     Hội nghị liên tịch xác định, kỳ họp thứ 19 là kỳ họp giữa năm theo luật định, tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, bổ sung các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng còn lại của năm 2010; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên UBND tỉnh; xem xét quyết định một số đề án chuyên đề do yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Nội dung của kỳ họp tập trung vào ba nhóm chính: Thường kỳ, các nghị quyết chuyên đề và các báo cáo chuyên đề.

     Các nội dung thường kỳ trình ra kỳ họp (gồm 07 nghị quyết và 03 nội dung thường kỳ kh​ác) bao gồm: Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2010; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2010; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2010; Nghị quyết về kế hoạch biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2011; Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh phụ trách quân sự; Nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh phụ trách quân sự; Đánh giá tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2010; Đánh giá tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2010; Nghe thông báo của UBMTTQ tỉnh về việc MTTQ tham gia xây dựng Chính quyền và việc MTTQ giám sát hoạt động của đại biểu HĐND.

     Trong số 10 nội dung chuyên đề này, có 02 nội dung được cân nhắc đó là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND phụ trách quân sự do đồng chí Ủy viên phụ trách lĩnh vực này nghỉ hưu trí theo chế độ. Với thời gian còn lại của nhiệm kỳ chỉ còn 11 tháng (tháng 4 năm 2011 sẽ bầu cử HĐND khóa mới) là thời gian không dài do đó có những ý kiến cân nhắc về việc có cần thiết bầu bổ sung hay không.Tuy nhiên, để đảm bảo cơ cấu thành viên UBND cũng như vai trò quan trọng của thành viên UBND phụ trách quân sự đối với việc đảm bảo công tác quản lý, điều hành của địa phương nên hai nội dung này đã được nhất trí đưa vào chương trình kỳ họp.

     Về các Nghị quyết chuyên đề theo chương trình năm 2010, tại kỳ họp này sẽ xem xét 02 nội dung bao gồm: Nghị quyết về thực hiện một số điều của Quyết định 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tuớng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau an toàn đến năm 2015 và Nghị quyết về ban hành quy định chuẩn hộ nghèo mới giai đoạn 2011-2015. So với tổng số nghị quyết chuyên đề sẽ được thông qua thì số nội dung chủ động theo chương trình chỉ chiếm 18%, đây là một tỷ lệ thấp.

     Các Nghị quyết chuyên đề xin bổ sung vào chương trình ban hành Nghị quyết năm 2010 gồm 09 Nghị quyết và đã được Hội nghị nhất trí bao gồm: Nghị quyết về chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Nghị quyết quy định tạm thời về mức trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về việc bổ sung, sửa đổi mức thu phí, đối tượng miễn, giảm thu phí và thời gian thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; Nghị quyết về điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ, viên chức ở các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP; Nghị quyết về quy định chế độ chi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về thu và mức thu phí chi tiết của dự án BOT đường 768; Nghị quyết về quy định chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế tại tỉnh Đồng Nai và chi tiêu tiếp khách trong nước và Nghị quyết về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

     Trong số 09 Nghị quyết chuyên đề này, có 02 Nghị quyết các đại biểu phát hiện và đề xuất ngay tại Hội nghị liên tịch và được chủ trì Hội nghị cũng như các đại biểu thông nhất bổ sung, đó là Nghị quyết về quy định chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Đồng Nai… và Nghị quyết về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

     Có 01 Nghị quyết chuyên đề xin rút khỏi chương trình ban hành Nghị quyết năm 2010 đó là Nghị quyết về phí đấu thầu do quy định hiện nay không cần thiết phải ban hành Nghị quyết của HĐND.

     Như vậy tổng số Nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này là 18 Nghị quyết; có 17 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh sẽ được lập và trình bày tại kỳ họp (Ban Kinh tế Ngân sách: 09; Ban VHXH: 05 và ban Pháp chế: 03). Hai báo cáo chuyên đề sẽ được UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2010. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động Tư pháp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2010 và TAND tỉnh báo cáo về hoạt động xét xử, ra quyết định thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2010.

     Địa điểm diễn ra kỳ họp tại Hội trường Trụ sở khối Nhà nước tỉnh; thời gian tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Đồng Nai diễn ra trong 03 ngày làm việc (ngày 30/6, ngày 01/7 và ngày 02/7/2010); khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 30/6/2010 (Thường trực HĐND tỉnh sẽ triệu tập kỳ họp và có thư mời gửi các thành phần tham dự sau).

     Trong nội dung thông báo kết luận Hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan về thời gian gửi báo cáo, tờ trình, hồ sơ thẩm định Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh phải tuân thủ thời gian theo quy định của Luật ban hành VBQPPL của HĐND&UBND, nếu chậm hơn thời gian quy định sẽ không được đưa vào chương trình kỳ họp. Cụ thể quy định như sau: chậm nhất là 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết phải gửi tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến UBND để UBND tham gia ý kiến. Căn cứ vào quy định này và phân công của UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan, ngành được phân công xây dựng dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh trước ngày 05/6/2010 đồng thời gửi đến các Ban HĐND tỉnh để tham khảo trước một bước phục vụ cho thẩm tra.Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, hồ sơ dự thảo các Nghị quyết phải gửi đến các Ban HĐND để thẩm tra; căn cứ vào quy định này, thống nhất ngày gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ kỳ họp đến Thường trực, các Ban HĐND là ngày 15/6/2010. Các Ban HĐND hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra thuộc trách nhiệm được phân công trình Thường trực HĐND vào ngày 23/6/2010. Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương bình và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường là những cơ quan có trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Đề án, tờ trình trình ra kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

     Tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 6 năm 2010. Thảo luận tổ được tiến hành vào ngày thứ hai của kỳ họp để đại biểu đóng góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, chuyên đề được trình ra kỳ họp.

     Việc trình bày các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra tại kỳ họp được yêu cầu trình bày bản tóm tắt, thời gian trình bày từ 10 đến 20 phút. Các đơn vị soạn thảo các văn kiện đọc tại kỳ họp đều phải tự chuẩn bị file chiếu và cử chuyên viên điều khiển máy chủ minh họa trong thời gian đọc báo cáo (máy vi tính và máy chiếu do Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị).

    Với sự thống nhất cao giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành; với công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo sẽ tạo nên những thuận lợi cơ bản cho kỳ họp sắp tới.

                                                                           Nguyễn Thị Oanh