Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Thị xã Long Khánh xây dựng và phát triển văn hóa

Đăng ngày: 24/11/2006
Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về “ xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2005 – 2010“, thị xã Long Khánh đã đạt được một số tiến bộ trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa.
Các hoạt động văn hóa – thông tin đã góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng con người. Phong trào  “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đã xây dựng được nhiều đơn vị khu ấp, cơ quan, gia đình văn hóa, được hầu hết nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện, trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục; mang lại hiệu quả thiết thực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân. Bộ máy của ngành Văn hóa Thông tin ngày càng được củng cố, hoàn thiện. Việc triển khai kế hoạch, ngân sách kịp thời, đầu tư đúng trọng điểm.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những khuyết điểm, hạn chế. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, có những chuyển biến đáng kể nhưng chưa đồng bộ và rộng khắp; vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về mức hưởng thụ văn hóa; các thiết chế văn hóa trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng ngang tầm thị xã; kinh phí đầu tư trang thiết bị và hoạt động văn hóa còn thiếu và hạn chế so với nhu cầu; các thiết chế văn hóa xã, phường chậm đựơc đầu tư xây dựng do thiếu quỹ đất và vốn; một số Trung tâm văn hóa phường, xã chưa phát huy hiệu quả hoạt động; công tác thông tin, tuyên truyền ở một số trạm truyền thanh cơ sở còn hạn chế về nội dung và thời lượng phát thanh; các câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ... hoạt động còn đơn điệu. Ý thức thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa cao, đây đó vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu.

 

Hoàng Long

Ban Tuyên giáo thị ủy Long Khánh