Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 24-Tháng 5/2006

Bạn cần biết

Đăng ngày: 10/06/2006
Ngày 07 tháng 4 năm 2006, liên bộ Tài chính, VHTT đã ban hành Thông tư liên bộ số 31/2006/TTLB-BTC-BVHTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp.
Thông tư này áp dụng đối với hoạt động của các Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp. Riêng đối với các hoạt động thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện, được áp dụng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2002/SĐTTLT/BTC-MTTW ngày 10/01/2002

Nội dung chi hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện: Chi thông tin, tuyên truyền cổ động thực hiện phong trào trên địa bàn; Chi các hoạt động triển khai thực hiện phong trào trên  địa bàn; Chi các hoạt động chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện phong trào; Chi hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, hội nghị giao ban, hội thảo chuyên đề phổ biến kinh nghiệm triển khai thực hiện phong trào; Chi sơ kết hàng năm, tổng kết định kỳ 5 năm một lần đối với cấp tỉnh và 5 năm hai lần đối với cấp huyện; Chi khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào; Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ phong trào (nếu có); Chi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia chỉ đạo, thực hiện phong trào;

 Nội dung chi hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã:  Chi thông tin, tuyên truyền; Chi các hoạt động triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn; Chi sơ kết hàng năm; Chi khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào; Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ phong trào (nếu có);

Nội dung chi hoạt động của Ban chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh: Chi thông tin, tuyên truyền; Chi các hoạt động triển khai thực hiện phong trào trong cơ quan, đơn vị; Chi sơ kết hàng năm và tổng kết 5 năm một lần; Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào; Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ phong trào (nếu có).

Mức chi cho các hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào các cấp được thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể:

- Chi công tác phí cho các hoạt động chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện phong trào; chi hội nghị tổng kết, sơ kết: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

- Chi biên dịch tài liệu tuyên truyền thực hiện phong trào bằng tiếng dân tộc: 40.000 đồng/trang, tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của bản gốc.

- Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo chế độ, định mức, đơn giá trên địa bàn và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán cụ thể trước khi thực hiện.

- Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

Nguyễn Thị Phi