Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 94-T4-2013

Công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường Trực HĐND, tổ Đại biểu HĐND huyện, và Thường trực HĐND xã trên địa bàn huyện Thống nhất

Đăng ngày: 26/06/2013
​Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2013, tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị 16,17) và Thường trực HĐND huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị thông qua dự thảo và thực hiện chương trình ký kết quy chế phối hợp giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện Thống nhất và Thường Trực Hội đồng nhân dân các xã. Tại hội nghị ký kết này có sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 16,17, lãnh đạo Huyện ủy, Thường Trực Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc huyện, tổ trưởng tổ đại biệu HĐND huyện và Thường Trực Hội đồng Nhân dân 10 xã.

​     Qua quá trình hoạt động thực tiễn, tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường Trực Hội đồng nhân dân huyện xét thấy giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và xã cần phải có sự phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của công dân. Vào tháng 10 năm 2012 được sự thống nhất giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh (đồng chí Bí thư Huyện ủy- tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 16,17) và Thường Trực Hội đồng nhân dân huyện Thống nhất, Thường Trực Hội đồng Nhân dân huyện chịu trách nhiệm xây dựng dư thảo quy chế và thực hiện các bước gửi các tổ chức, cá nhân xin ý kiến đóng góp bản dự thảo quy chế. Qua bốn lần dựng dư thảo và xin ý kiến đóng góp Quy chế phối hợp giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện Thống nhất và Thường Trực Hội đồng nhân dân các xã đã được ký kết.

100APPLE_IMG_0644.jpg
Đồng chí Huỳnh Văn Tịnh, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất và đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp​

     Theo quy định hoạt động của các tổ chức Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được thực hiện theo Luật Tổ chức  HĐND-UBND và Quy chế  hoạt động HĐND của UBTVQH. Việc thực hiện ký kết và ban hành quy chế phối hợp giữa tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện Thống nhất và Thường Trực Hội đồng nhân dân các xã, đây là điều kiện giúp cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện phát huy vai trò và năng cao hiệu quả hoạt động của mình, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của công dân, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế Xã hội bão đảm ổn định tại địa phương.

     Quy chế này hiện nay đã được tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Thống nhất và Thường Trực Hội đồng nhân dân các xã đang tổ chức triển khai thực hiện.

                                                                                 Đức Cường