Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 94-T4-2013

Huyện Xuân Lộc: Thực hiện tốt Chương trình công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 26/06/2013
​Qua giám sát kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính tại UBND xã Xuân Bắc, UBND xã Xuân Thọ và UBND huyện Xuân Lộc của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xuân Lộc cho thấy UBND các huyện, xã đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo và quy định chung, như: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh, UBND huyện Xuân Lộc và UBND các xã đã ban hành Chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2011-2020; ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm.

​     Kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của huyện và xã đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện, đảm bảo công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực. 

     Công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính được tổ chức sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua thực hiện công tác tuyên truyền, hàng năm có khoảng 4.500 lượt cán bộ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên toàn huyện được tuyên truyền phổ biến về công tác cải cách hành chính (đạt tỷ lệ 100%); các đoàn thể tuyên truyền thông qua đoàn viên, hội viên 2 đợt với trên 45 ngàn lượt người tham dự; khu, ấp và Tổ nhân dân tổ chức hội họp, tuyên truyền được 2 lần với trên 20 ngàn lượt người tham dự.

     Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã có những chuyển biến tích cực, qua thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính đã được đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn trước, nhiều thủ tục không còn phù hợp đã được điều chỉnh bãi bỏ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục áp dụng rộng rãi tại các xã, đơn vị đã giúp người dân bớt đi lại nhiều lần, nhiều nơi, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà... Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước; đã hình thành kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặt khác, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã điều chỉnh mối quan hệ giữa người dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của người dân đối với cơ quan nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, thể hiện rõ bản chất và mục tiêu của công tác cải cách thủ tục hành chính. 

     Ngay từ đầu năm 2012 huyện Xuân Lộc đã triển khai thực hiện “Thư xin lỗi” người dân đối với hồ sơ trễ hẹn, trường hợp hồ sơ trễ hẹn lần 02 so với quy định thì phải có văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân do lãnh đạo đơn vị ký. Trong “thư xin lỗi” giải thích lý do, hẹn ngày trả kết quả và chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ) thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. Ngày hẹn trả kết quả lần 02 không được quá 10 ngày so với ngày viết thư xin lỗi. Công chức, viên chức có 03 lần giải quyết hồ sơ để chậm hơn thời gian quy định thì phải thay đổi vị trí công tác và tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định. Qua kết quả triển khai thực hiện, trong năm 2012 trên địa bàn huyện đã có 112 “thư xin lỗi” người dân đối với những hồ sơ trễ hẹn (Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất có 62 hồ sơ trễ hẹn, UBND các xã có 50 thư xin lỗi người dân). 

DSC03464.jpg
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả
 xã Xuân Bắc​
 

     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc tương đối tốt; Tính đến nay, huyện và phần lớn các xã đã bố trí đầy đủ cán bộ, công chức chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được lựa chọn cơ bản là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng được yêu cầu công việc. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, có nhiều lĩnh vực giải quyết đúng thời hạn đạt 100%. Một số loại việc không đảm bảo việc giao trả đúng hẹn hầu hết tập trung vào lĩnh vực đất đai do nhiều nguyên nhân khách quan, do tính chất phức tạp của công việc làm kéo dài thời gian giải quyết. Ngoài ra, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của huyện Xuân Lộc và các xã thực hiện tốt công tác hướng dẫn cho nhân dân, cụ thể đối với những hồ sơ sau khi nộp tại bộ phận “một cửa”, nếu phát hiện còn thiếu hoặc có sai sót, cán bộ hướng dẫn ghi rõ những nội dung cần bổ sung gửi cho người dân để thực hiện. Các cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để cùng  hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Công tác niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, số fax của huyện và cấp xã được thực hiện theo quy định.

     Trình độ chuyên môn, chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Xuân Lộc được nâng cao; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ huyện đến xã được chú trọng nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, như: Năm 2012, huyện Xuân Lộc đã cử 04 cán bộ cấp huyện tham gia lớp cao học; 82 cán bộ cấp xã tham dự lớp Đại học Nông lâm Thành phố. Hồ Chí Minh; 30 cán bộ cấp xã tham gia các lớp đại học Hành chính, Nông nghiệp, Luật do UBND tỉnh tổ chức; 179 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp hành chính và đạo đức công vụ; 10 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 30 cán bộ bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành cho các Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn; 02 cán bộ bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức ngành Nội vụ năm 2012...

     Công tác cải cách thể chế được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nhiều đổi mới nhằm làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và lấy ý kiến các đối tượng có liên quan; chú trọng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, tỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

     Các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được tổ chức sắp xếp ổn định đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và hoạt động có hiệu quả hơn. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan được xác định rõ, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp lẫn nhau; hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành thông qua quy hoạch, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện giảm các cuộc họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính không cần thiết. 

     Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan hành chính quan tâm thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Hầu hết các cơ quan trang bị máy tính, kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, hỗ trợ cho công việc chuyên môn. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quyết định UBND tỉnh. 

     Tuy nhiên, bên cạnh đó, tiến độ thực hiện cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả chưa đạt so với mục tiêu đã đề ra và chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới. Thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp tuy có nhanh hơn trước nhưng chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu của cải cách hành chính. Mặc dù theo báo cáo của các huyện, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định đạt cao tuy nhiên đây chỉ là tỷ lệ tính trên số hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận trong khi thực tế những phiền hà, tiêu cực thường xảy ra trước khi bộ phận “một cửa” tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa cao. Việc giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai còn khó khăn, vẫn còn hồ sơ giải quyết không đúng hẹn; các điều kiện đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã còn hạn chế, diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đảm bảo, trang thiết bị còn thiếu thốn, lạc hậu; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, số điện thoại đường dây nóng còn một số xã thực hiện chưa đầy đủ theo đúng quy định; việc mở sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, lập biên nhận, lưu trữ của một số xã chưa chặt chẽ, chưa khoa học, chưa ghi đầy đủ các thông tin; trình độ cán bộ, công chức tuy có được nâng lên nhưng chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã còn hạn chế, kỹ năng nghiệp vụ chưa cao, chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ… 

                                                                                     Sĩ Tiến