Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủĐại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày: 15/05/2020
​Thực hiện kế hoạch số 335-KH/TU ngày 09/3/2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

​   Thông qua tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng chính trị và hành động; cổ vũ, động viên Đảng viên, cán bộ và Nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hành đồng có hiệu quả để thực hiện thắng lới Nghị quyết đại hội Đảng. Thời gian tuyên truyền tiến hành trước, trong và sau đại hội, cụ thể gồm một số nội dung chủ yếu như sau:
    1- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng, của đảng bộ các cấp qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
    2 -Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.
    3 - Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh; các dự án đầu tư, nhất là các công trình, đự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
    4 - Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh; các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
    5 - Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tuởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nộỉ bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    6 - Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, con người Đồng Nai; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc té đối vớí sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc; sự đồng tình, ủng hộ của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đối với các chủ trương, chính sách "đồng hành cùng doanh nghiệp" và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
    7 - Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai ưái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cảc cấp và Đại hội XIII của Đảng.
    Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo và tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả việc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ tỉnh.

​Nguyễn Thị Oanh