Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Giám sát việc thực hiện thu học phí; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Đăng ngày: 20/05/2013
Nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 197/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa VII về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ban VH-XH đã tiến hành giám sát các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.​

     Qua giám sát cho thấy, thực hiện theo Nghị quyết số 197/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa VII và Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh, các đơn vị đã phối hợp ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản số 225/HDLS-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 25/02/0211 về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện thu, chi học phí, chế độ miễn giảm học phí, chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Từ tháng 01/2011, công tác thu học phí theo mức thu mới đã được 100% các cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến phổ thông thực hiện đúng quy định. Chế độ miễn, giảm học phí cho các đối tượng học sinh cũng được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ (đạt 100%). Các Phòng LĐ-TB&XH và Phòng GD&ĐT đã phối hợp tổng hợp số liệu và lập dự toán về hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng gửi phòng TC-KH huyện để có cơ sở gửi Sở Tài chính xin cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương. Qua công tác điều tra, thống kê số liệu, đến nay, số học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí là 35.206 em; hỗ trợ chi phí học tập là 54.461 em và tổng kinh phí cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục trong 5 tháng đầu năm 2011 là 3.290 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ chi phí học tập là 19.100 triệu đồng.

     Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị còn gặp một số khó khăn như việc cấp bù học phí miễn giảm cho các cơ sở giáo dục và kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học sinh đến nay chưa được giải quyết; Sở Tài chính chưa thực hiện xong việc lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí cho các địa phương để cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.

     Qua giám sát đã kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục tuyên truyền và thực hiện đúng các quy định về thu học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Tổng hợp số liệu, chuyển kinh phí cho các trường THPT ngoài công lập để thực hiện việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc đối tượng đang theo học ở các trường THPT ngoài công lập; Chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách thu học phí, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, lập dự toán và bố trí kinh phí cho các địa phương để các địa phương thực hiện việc cấp bù học phí, miễn giảm học phí cho các cơ sở giáo dục và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo đúng quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH hoàn thành việc tổng hợp số liệu và lập dự toán phần hỗ trợ chi phí học tập kịp thời, theo đúng quy định.

                                                                                    Hòa Bình