Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 77-T8-2011

Kết quả xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 20/05/2013
Tại phiên thảo luận kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa VIII, đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh làm rõ kết quả xử lý các cơ sở sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra, phân loại. Thực hiện ý kiến của chủ tọa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình như sau:​

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tổ chức kiểm tra, phân loại về môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Tính đến tháng 6/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở ngành tiến hành phân loại, trình UBND tỉnh quyết định danh mục 143 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/02/2009, Quyết định số 3705/QĐ-UBND và Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 30/12/2009, Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai).

     Sau khi UBND tỉnh quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc, thông báo đến các doanh nghiệp, hướng dẫn cụ thể việc lập phương án khắc phục ô nhiễm để được xét chứng nhận hoàn thành khắc phục, xử lý triệt để ô nhiễm theo quy định.

     Kết quả, trong năm 2009 đã có 05 cơ sở được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để (đạt 4,1%); năm 2010 có 26 cơ sở (đạt 21,1%) và tính đến tháng 6/2011, đã có 42 cơ sở được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để, đạt 29,3% trong tổng số 143 cơ sở đã ban hành quyết định phân loại. Tổng kinh phí đầu tư khắc phục ô nhiễm (theo báo cáo từ các doanh nghiệp) khoảng 935 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2011).

     Đối với 05 cơ sở không chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục triệt để (Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tại kỳ họp thứ 21-HĐND tỉnh khóa VII), Sở đã kiểm tra xử lý và đề xuất UBND xử lý theo quy định, cụ thể:

     1. Công ty Cổ phần Long Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa: UBND tỉnh đã xử phạt hành chính với số tiền 60.000.000 đồng và gia hạn thời gian khắc phục đến 31/12/2010. Hiện nay, Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành kiểm tra để xem xét chứng nhận hoàn thành khắc phục nếu các thông số đạt tiêu chuẩn theo quy định.

     2. Công ty Hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom: UBND tỉnh đã xử phạt hành chính với số tiền 60.000.000 đồng và gia hạn thời gian khắc phục đến 31/12/2010. Hiện nay, Công ty đã tiến hành đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý của Khu công nghiệp Hố Nai.

     3. Công ty TNHH MTV Chế biến súc sản Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Công ty đã ngưng hoạt động và đang thực hiện các thủ tục để chuyển đổi ngành nghề khác.

     4. Công ty TNHH Viết Hậu, Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để (Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 12/5/2011).

     5. Công ty Cổ phần  chăn nuôi heo Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Hiện nay, đang tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng, xử lý theo quy định.

                                                                                  Kim Chung