Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Kết quả thực hiện công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới Tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 15/05/2013
​Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tham mưu ban hành nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức cho tỉnh. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dưng môi trường để phát huy năng lực sáng tạo của CBCC tại chính Văn phòng, xây dựng lề lối và không khí dân chủ để CBCC yên tâm công tác, góp ph ần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp việc cho Đoàn ĐBQH và cho HĐND tỉnh.

​      ​Từ đầu nhiệm kỳ VII, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ttham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức cho tỉnh như:  Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn  2006-2010, tầm nhìn đến năm 2010; Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND về Chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 103/2007/NQ-HĐND về ban hành Quy định một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp; Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chương Lương Thế Vinh; Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai.

      Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường và điều kiện để  phát huy năng lực sáng tạo của trí thức và huy động mọi nguồn lực đầu tư cho đội ngũ tri thức, Văn phòng đã soát xét và cử hoặc tạo điều kiện cho CBCC dự các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và quản lý nhà nước. Trong quá trình điều hành công việc, lãnh đạo văn phòng đều chú trọng xem xét năng lực, trình độ của CBCC để thực hiện luân chuyển công việc nhằm phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, tại Quy chế làm việc của Văn phòng và của từng phòng chức năng có phân công phân nhiệm cụ thể của CBCC từng phòng, tránh chồng chéo nhiệm vụ lẫn nhau và bảo đảm sự phối hợp trong nội bộ các phòng và giữa các phòng được rõ ràng, minh bạch, hiệu quả. Về điều kiện vật chất, máy móc trang thiết bị đều được trang bị đầy đủ và cài đặt các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác. Về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với CBCC cũng được quan tâm đúng mức thông qua việc vận dụng các quy định hiện hành, qua đó đã tạo động lực cho CBCC văn phòng hăng hái, yên tâm công tác.

      Về lề lối làm việc trong Văn phòng, theo các quy định, quy chế của Văn phòng, của từng bộ phận trong văn phòng đều đảm bảo các CBCC phải thực hiện đúng nguyên tắc khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phải cung cấp thông tin đầy đủ đến nhiều cấp lãnh đạo cùng tham gia chỉ đạo đối với mỗi vấn đề đúng phân cấp, phân quyền xử lý công việc theo quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Tại Văn phòng, mọi CBCC được bình đẳng, dân chủ, được quyền nêu chính kiến của mình trong quá trình đóng góp ý kiến vào các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, nhưng khi người có thẩm quyền quyết định thì mọi người phải tuyệt đối tuân thủ, tuy nhiên được quyền bảo lưu ý kiến của mình để kiến nghị lên cấp trên hoặc để sử dụng trong trường hợp có phát sinh hậu quả liên quan đến bản thân. Chính vì tạo được lề lối làm việc nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn trong cơ quan, giúp CBCC thoải mái, vui vẻ, có tính thần đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đó chính là tiền đề để CBCC không ngừng suy nghĩ, sáng tạo trong công việc, tạo nên thành công của việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và những sáng kiến, cải tiến khác trong công việc. 

                                                                               Kim Chung