Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Kể từ ngày 01/01/2011, chế độ công tác phí và hội nghị phí trên địa bàn tỉnh được áp dụng với mức chi tăng theo Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND

Đăng ngày: 15/05/2013
​Thời gian qua, chế độ công tác phí và hội nghị phí được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh và Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh. 

​      ​Đến ngày 06/7/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BTC. Nhằm kịp thời ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn phù hợp với tình hình biến động giá cả thị trường, khả năng ngân sách của địa phương, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cấp, các ngành trong quản lý sử dụng ngân sách và nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về chế độ công tác phí, chế độ chi các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể một số nội dung chi và mức chi như sau:

      1. Chế độ công tác phí :

      - Thanh toán phụ cấp lưu trú

      • Đi công tác trong cùng một huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên: mức chi  không quá 60.000 đồng/ngày/người. Riêng đối với các xã Thanh Sơn, Đak-Lua, Núi tượng, Lâm San, Thừa Đức, Mã Đà, Phú An: mức chi không quá 80.000đồng/ngày/người. 

        • Đi công tác trong tỉnh tại các huyện đồng bằng, trung du, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: mức chi không quá 80.000 đồng/ngày/người. 

      • Đi công tác trong tỉnh tại các xã miền núi, huyện miền núi: mức chi không quá 120.000 đồng/ngày/người. 

    • Đi công tác ngoài tỉnh Đồng Nai: mức chi không quá 150.000 đồng/ngày/người.

      Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác... và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. Mức chi quy định như sau:

      • Đi công tác trong cùng một huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên: mức chi  không quá 50.000 đồng/ngày/người. Riêng đối với các xã Thanh Sơn, Đak-Lua, Núi Tượng, Lâm San, Thừa Đức, Mã Đà, Phú An: mức chi không quá 70.000đồng/ngày/người. 

        • Đi công tác trong tỉnh tại các huyện đồng bằng, trung du, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: mức chi không quá 70.000 đồng/ngày/người.

      • Đi công tác trong tỉnh tại các xã miền núi, huyện miền núi: mức chi không quá 100.000 đồng/ngày/người. 

    • Đi công tác ngoài tỉnh Đồng Nai: mức chi không quá 130.000 đồng/ngày/người.

       - Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức như sau:

      * Thanh toán theo hình thức khoán:

     • Trường hợp đi công tác ngoài tỉnh Đồng Nai: Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuốc tỉnh: mức tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: mức tối đa không quá 250.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại các vùng còn lại: mức tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

      • Trường hợp đi công tác trong tỉnh Đồng Nai: Đi công tác tại thành phố Biên Hòa: mức tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người (không áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc có trụ sở ở địa bàn thành phố Biên Hòa). Đi công tác tại các huyện, thị xã trong tỉnh Đồng Nai: mức tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người.

      Riêng cán bộ Lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 1,3 trở lên, nếu nhận khoán thì mức khoán tối đa không quá 900.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

      Trường hợp cán bộ đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (vé máy bay, tàu hoả, ô tô) từ 18h đến 24h cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm tối đa bằng 50% mức khoán phòng tương ứng.

      * Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

     • Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Đối với Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng. Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai (02) người/phòng.

      Số 101/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007  Đi công tác tại các vùng còn lại: Đối với Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng. Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

      Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

      Trường hợp cán bộ công chức được cử đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn cao hơn tiêu chuẩn của cán bộ công chức, thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

      2. Chi chế độ hội nghị

      - Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

      • Cuộc họp tổ chức tại thành phố Biên Hòa: mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người.

      • Cuộc họp tổ chức tại thị xã Long Khánh và các huyện: mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.

      • Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 60.000 đồng/ngày/người.

     - Chi tiền nước uống trong cuộc họp: tối đa không quá mức 30.000 đồng/ngày(2 buổi)/đại biểu.

      Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định về thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng đối với cán bộ xã, cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; thanh toán công tác phí trong trường hợp đi công tác theo đoàn công tác phối hợp liên ngành, liên cơ quan. Riêng chi hỗ trợ tiền nghỉ, tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không hưởng lương được thực hiện theo mức thanh toán khoán hoặc theo hoá đơn thực tế quy định tại chế độ công tác phí của Nghị quyết này.

                                                                                Thùy Trang