Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành chỉ đạo tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đăng ngày: 03/10/2007
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành đã đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp cần tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai tích cực, có kết quả những chủ trương, biện pháp quan trọng sau đây:
Đ/c Trần Đình Thành-Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII là kỳ họp giữa năm theo luật định. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007 để trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2007. Qua đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm cho thấy nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2007 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm to lớn. Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành đã đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp cần tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai tích cực, có kết quả những chủ trương, biện pháp quan trọng sau đây:

- Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xã, phường tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức lối sống, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tinh thần hợp tác, cộng đồng trach nhiệm, tinh thần công tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cống hiến sức lực và trí tuệ cho công cuộc phát triển của tỉnh nhà.

- Tích cực triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan,  đơn vị; có những biệp pháp tích cực để chủ động phòng ngừa, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tiêu cực xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ trong từng cơ quan, đơn vị .

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007 thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố công khai rộng rãi các thủ tục hành chính và qui trình giải quyết công việc theo hướng đơn giản, nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện cho nhân dân. Coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, phân cấp mạnh cho cấp dưới, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, chủ động phòng chống có hiệu quả quan liêu, lạm quyền, tham nhũng…nhằm xây dựng, cải thiện tốt hơn mối quan hệ gia nhà nước với nhân dân, cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư, môi trường sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, xây dựng  hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, phục vụ muc tiêu phát triển bền vững .

- Về lĩnh vực kinh tế -tài chính tiến hành rà soát lại các nguồn thu, đặc biệt lưu ý nguồn thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tránh thất thu thuế. Soát xét lại nguồn thu tiền đất để bảo đảm nguồn vốn đầu tư năm 2007. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. Tập trung vào những khu vực có các tập đoàn, các doanh nghiệp có tiềm lực lớn về vốn, công nghệ, thị trường; thu hut mạnh các dự án đầu tư có quy mô lớn, sản phẩm xuất khẩu cao, công nghệ kỹ thuật cao, sử dụng ít lao động giản đơn,  hạn chế tối đa các dự án có tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án đã cho phép đầu tư. Tăng cường công tác quản lý, chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn đau tư. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy định của WTO, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông nông thôn; cung cấp, hỗ trợ thông tin về giá cả, thị trường nông sản, giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, biện pháp canh tác tiên tiến để cung cấp, hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân.

- Đối với một số vấn đề văn hóa xã hội như chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng công tác dạy và học, chấp hành nghiêm túc trong thi cử, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình 134, công tác bảo vệ môi trường, vấn đề thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân… , đề nghị các ngành, các cấp tích cực kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ để tiếp tục thực hiện mục tieu nhanh chóng cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ban Biên tập