Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Giám sát việc thực hiện chính sách thuế và thu thuế năm 2009 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 02/09/2009
Giám sát việc thực hiện chính sách thuế và thu thuế năm 2009 trên địa bàn huyện Xuân Lộc Kết quả công tác lập các bộ thuế năm 2009, bộ thuế Môn bài tăng 11,42% về thuế và giảm 5,33% về hộ. Việc lập bộ môn bài giảm số hộ nhưng số thu tăng, nguyên nhân khách quan do thực hiện Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ điều chỉnh mức lương dẫn đến thuế môn bài phải điều chỉnh theo.
Nhưng về chủ quan là thể hiện việc quản lý thiếu phối hợp, thiếu cập nhật, công tác điều tra, lập bộ chưa chặt chẽ, còn bỏ sót hộ và chưa được kiểm tra đối chiếu kịp thời. Đối với bộ thuế GTGT-TNDN của giảm 6,02% về hộ, nguyên nhân giảm, về khách quan do ảnh hưởng cuộc suy giảm kinh tế thế giới nói chung, kinh tế trong nước nói riêng nhưng về chủ quan do việc quản lý, điều tra doanh số đưa vào bộ thu chưa đạt yêu cầu, thu phát sinh thấp. Mặt khác do thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân. Đối với bộ thuế Nhà đất so với cùng kỳ năm 2008 giảm 555 hộ, bộ thuế Nông nghiệp giảm 556 hộ. Nguyên nhân chủ yếu do công tác điều tra kê khai diện tích đất nông nghiệp và đất ở tại các xã, thị trấn không hiệu quả, điều tra tổng hợp còn bỏ sót đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân đến xâm canh nhưng không có mặt tại địa phương. Mặt khác do tình hình giá nông sản không ổn định, nông dân sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn và thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh thế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong Quý I/2009, Chi Cục Thuế huyện đã nhận 600 hồ sơ, bình quân 200 hồ sơ/tháng, giải quyết 570 hồ sơ. Đoàn giám sát đã đề nghị Cục Thuế Đồng Nai kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét việc bảo đảm các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi Cục Thuế huyện và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn để tăng cường tuyên truyền các quy định về pháp luật và chính sách về thuế, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trực thuộc Chi Cục thuế huyện Xuân Lộc để thực hiện tốt việc cưỡng chế, thu nợ thuế trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình dây dưa nợ thuế theo quy định pháp luật; Chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các hộ sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định pháp luật.

Bùi Văn Chiến