Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2010

Đăng ngày: 02/09/2009
Nhằm nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2008 và ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010; ngày 22/5/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1594/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010.
Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, tất cả đại biểu sử dụng máy tính xách tay để tra cứu tài liệu
Theo đó, định hướng xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đến năm 2010 phải thực hiện được việc chuyển dần thói quen làm việc dựa trên công văn, tài liệu giấy sang phong cách làm việc dựa trên công văn, tài liệu điện tử trong môi trường nối mạng và hệ thống thông tin trợ giúp, tích cực sử dụng mạng máy tính và Internet để cung cấp thông tin phục vụ cho các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp, cung cấp một số dịch vụ hành chính công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng mục tiêu cụ thể đến năm 2010 phải thực hiện việc: nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng cơ quan điện tử, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo từ bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố phải được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các cấp. Cán bộ, công chức sử dụng thư điện cho công việc; triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng ở cấp bộ, ngành và các địa phương; trang bị đầy đủ máy tính cho cán bộ, công chức và đa số các máy tính phải được kết nối mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ, đảm bảo cho cán bộ, công chức có điều kiện khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Đảm bảo việc thông tin liên lạc các cơ quan thông qua các hình thức truyền thông cơ bản như: thư điện tử, điện thoại, fax, hội nghị và họp truyền hình từ xa. Phục vụ cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo 100% có cổng thông tin điện tử (hoặc Trang thông tin điện tử) với đầy đủ thông tin theo quy định tại điều 28 Luật Công nghệ thông tin; Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được triển khai thống nhất, đồng bộ sẽ xây dựng nền tảng cho Chính phủ điện tử với một hạ tầng thông tin hiện đại, tốc độ cao và môi trường pháp lý phù hợp.

Tại Đồng Nai, triển khai chương trình ứng dụng CNTT năm 2009, mục tiêu đến năm 2010-1015, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh gồm ông Trần Văn Vĩnh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Ban, ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông làm phó Ban Thường trực, cùng với thủ trưởng và trưởng các bộ phận chuyên môn của một số sở, ngành chủ chốt của tỉnh như Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Giáo dục&Đào tạo, Sở Y tế, Sở Kế hoạch&Đầu tư…Qua kết quả họp Ban chỉ đạo cho thấy, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ chủ yếu với các mục tiêu cụ thể để làm cơ sở xây dựng chương trình triển khai thực hiện, gồm nhóm nhiệm vụ về nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước để triển khai các ứng dụng của thư điện tử, chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai dự án hội nghị giao ban trực tuyến và việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Một nhóm nhiệm vụ quan trọng và có tính thiết thực là nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó phấn đấu triển khai cổng thông tin điện tử tích hợp các dịch vụ công trực tuyến, hình thành kênh tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, xây dựng đề án ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông. Ngoài ra, tỉnh sẽ thực hiện hai nhóm nhiệm vụ khác là nhóm nhiệm vụ xây dựng nền tảng phục vụ chính phủ điện tử và nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Để tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ này, tỉnh Đồng Nai đã dự kiến cơ cấu tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm hai nhóm, một nhóm gồm các chuyên viên có trình độ chuyên môn cao về QLNN trên các lĩnh vực, nhóm còn lại sẽ gồm các chuyên gia về CNTT của tỉnh. Qua đó, nhóm chuyên viên thứ nhất sẽ làm việc với nhau để phác thảo ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà từng ngành, từng lĩnh vực đang có nhu cầu được giải quyết nhờ vào ứng dụng CNTT dựa trên tính đặc thù theo ngành nghề, như vậy nhóm chuyên viên thứ hai sẽ là người sử dụng kiến thức chuyên ngành về CNTT để triển khai thực hiện những mục tiêu yêu cầu đó, không loại trừ khả năng tỉnh sẽ thuê thêm chuyên gia có trình độ cao để phục vụ mục đích chuyên môn, nếu yêu cầu thực tiễn đặt ra là thực sự cần thiết, cấp bách. Như vậy, trước mắt Sở Thông tin&Truyền thông có nhiệm vụ khảo sát thực tế ứng dụng CNTT tại tất cả các cơ quan QLNN của tỉnh để Ban chỉ đạo có được cơ sở thực tiễn về mặt bằng ứng dụng CNTT của tỉnh hiện nay.

Kim Chung