Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Giao ban giữa HĐND hai cấp trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 02/09/2009
Tháng 4 năm 2009, Thường trực, 2 Ban HĐND huyện đã thực hiện chương trình hoạt động, giám sát đúng nội dung chương trình đề ra và đạt chất lượng cao.
Cụ thể: Giám sát công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách Thuế và triển khai thu Thuế năm 2009, giám sát kết quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và kết quả thi hành các quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2008 và quý I/2009 tại một số xã; tổng hợp và báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới.

Hoạt động của 06 Ban HĐND (thí điểm) từ khi thành lập đến nay đã khẳng định việc thành lập Ban HĐND xã là mô hình đúng. Hoạt động của Ban HĐND xã (thí điểm) và sự phối hợp với Thường trực HĐND xã, thị trấn đã giúp cho Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện tốt hơn chức năng quyết định và giám sát và kiến nghị kịp thời những vấn đề bức xúc của cử tri trong việc thực thi pháp luật trên địa bàn.

Nhiệm vụ trong tháng 5 và tháng 6 năm 2009, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng quan tâm kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện những ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện. Đối với các Ban HĐND thí điểm khi tiến hành giám sát cần chọn nội dung thiết thực và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn giữa các thành viên trong Ban đồng thời Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện dự thảo nội dung cuộc họp liên tịch chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp 12 HĐND huyện Xuân Lộc khóa IV.

Bùi Văn Chiến