Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Đăng ngày: 02/09/2009
Thực hiện thông báo số 223-TB/TW ngày 24/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND
Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ làm việc tại Đồng Nai vào năm 2008
Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đúng yêu cầu và tiến độ, Thường trực Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cho ban Tổ chức tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh căn cứ vào các hướng dẫn chung và tình hình thực tế để tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc chọn đơn vị thí điểm (căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ các huyện ủy) và có văn bản hướng dẫn đối với các đơn vị tổ chức thí điểm.

Phạm vi thí điểm thực hiện theo hướng quy định chung tại tinh thần Thông báo số 223-TB/TW như sau: “Việc thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở xã, thị trấn áp dụng đối với các xã, thị trấn có điều kiện kinh tế xã hội ổn định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đã thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý nhà nước đạt kết quả nổi trội hơn trong địa bàn.” Số lượng từ 2% đến 3% số xã, thị trấn ở địa phương. Địa phương được chọn thí điểm phải đảm bảo tính đại diện, đặc trưng cho các vùng, miền, đủ điều kiện để triển khai và tổng kết việc thí điểm.

Nội dung hướng dẫn phải dự liệu và hướng dẫn cụ thể các trường hợp nhân sự như sau:

Thứ nhất: Đồng chí Bí thư cấp ủy đương chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu làm Chủ tịch UBND xã;

Thứ hai: Đồng chí Chủ tịch UBND đương chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy;

 Thứ ba: Trường hợp nhân sự là cán bộ tại chỗ trong quy hoạch hiện không giữ chức vụ Chủ tịch hoặc Bí thư cấp ủy;

Thứ tư: Trường hợp nhân sự tăng cường.

Việc thực hiện thí điểm này sẽ được tổng kết vào năm 2011 là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐND các cấp.

Nguyễn Thị Oanh