Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Sơ kết việc tiếp công dân của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 12/01/2006
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để sơ kết đánh giá tình hình tiếp công dân theo thông báo số 149/TB.TTHĐ ngày 22/3/2005 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của các Ban HĐND tỉnh tại phòng tiếp dân tỉnh Đồng Nai và thống nhất một số nội dung trong việc tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi HĐND tỉnh qua đường bưu điện.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân của các Ban HĐND tỉnh tại phòng tiếp dân và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng đã có kết luận như sau:

 Qua sáu tháng triển khai thực hiện thông báo số 149, việc tiếp công dân của các Ban HĐND tỉnh tại phòng tiếp dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được một số kết quả. Việc Thường trực HĐND tỉnh bố trí lịch tiếp công dân của các Ban HĐND tỉnh cố định thường kỳ đã giúp cho các Ban của HĐND tỉnh chủ động sắp xếp công việc trong tuần, tham gia tiếp công dân đầy đủ, giúp công dân biết để trực tiếp gửi khiếu nại, tố cáo; văn phòng HĐND và  Phòng tiếp dân của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, bố trí chuyên viên phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; cán bộ trực tiếp dân nhiệt tình, có kinh nghiệm, có khả năng thuyết phục và có kiến thức pháp luật .

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc tiếp công dân  của các Ban  HĐND tỉnh còn gặp một số khó khăn như hầu hết những khiếu nại, tố cáo do các Ban tiếp và làm việc là những vụ việc phức tạp, đã có quyết định giải quyết cuối cùng đúng quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn không tự giác thực hiện mà vẫn tiến hành khiếu nại kéo dài; đối tượng công dân đến khiếu nại, tố cáo (nhất là cán bộ, Đảng viên) là những người có hiểu biết ít nhiều về  kiến thức pháp luật nhằm phục vụ cho việc khiếu nại, tố cáo tuy nhiên việc hiểu các quy định của pháp luật chưa đầy đủ, chưa chính xác, chỉ viện dẫn những điều luật có lợi cho nội dung khiếu nại … gây khó khăn cho việc giải thích, thuyết phục của cán bộ tiếp công dân; công dân đến khiếu nại tố cáo thường chỉ cung cấp những thông tin có lợi, còn những quyết định giải quyết không có lợi thường không cung cấp để xem xét vì vậy có những trường hợp đã có quyết định giải quyết cuối cùng, đúng pháp luật nhưng do không được người đến khiếu nại, tố cáo cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu nên cán bộ tiếp dân phải xem xét, nghiên cứu từ đầu mới có cơ sở để hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc xử lý; các vụ việc khiếu nại thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, một số vụ việc đòi hỏi người tiếp công dân phải có khả năng chuyên môn đối với vấn đề khiếu nại để thuận lợi cho việc xem xét (những vấn đề về kỹ thuật, xây dựng), do đó khó khăn cho việc xem xét đơn của các Ban.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nội dung thông báo số 149. Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh tiếp công dân tại phòng tiếp dân là thực hiện nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công, đồng thời là thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp công dân phải gắn với hoạt động giám sát, qua giám sát nếu phát hiện có sai sót thì có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết xem xét, khắc phục.

Về việc xử lý đơn thư gửi HĐND qua đường bưu điện: đối với những đơn thư chỉ gửi cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và những đơn thư có nhiều bức xúc, gửi nhiều lần, chuyên viên xử lý đơn thư có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo các Ban hoặc Thường trực HĐND tỉnh để làm văn bản chuyển cho cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết hoặc có kế hoạch tổ chức giám sát; đối với những đơn thư gửi nhiều nơi, nhiều cơ quan thì  lập danh sách và làm một phiếu chuyển, chuyển cho phòng tiếp dân hàng tuần và đôn đốc, theo dõi, xem xét kết quả giải quyết của các cơ quan và tổng hợp báo cáo với Thường trực HĐND; vào sáng thứ hai hàng tuần tại buổi giao ban, chuyên viên theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, số lượng đơn thư nhận trong tuần, theo lĩnh vực và những đơn thư có nội dung bức xúc, những đề xuất kiến nghị, xin ý kiến giải quyết.

                                                                        Sĩ Tiến