Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Vai trò của Thường trực HĐND cấp xã trong việc xem xét và thông qua dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước

Đăng ngày: 13/01/2006
Vai trò của Thường trực HĐND cấp xã trong việc xem xét và thông qua dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước

Ngày 31/10/2005 Thường trực HĐND huyện Thống Nhất đã tổ chức buổi hội thảo về “Quá trình tham gia lập dự toán ngân sách nhà nước và thông qua quyết toán ngân sách nhà nước của HĐND cấp xã”.

Qua các báo cáo tham luận của HĐND và UBND các xã cho thấy phần lớn Thường trực HĐND các xã trên địa bàn huyện Thống Nhất chưa thể hiện đúng vai trò của mình trong việc tham gia lập dự toán và thông qua quyết toán đối với ngân sách xã. Có một số xã khi lập dự toán, quyết toán UBND xã có mời Thường trực HĐND xã tham dự và thẩm tra các tờ trình còn một số xã chỉ lập dự toán và tờ trình trình HĐND xã thông qua tại các kỳ họp. Thường trực HĐND xã không lập các báo cáo thẩm tra về dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và trình bày tại kỳ họp HĐND xã. Về vấn đề này, đại diện Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và Sở Tài chính đã cung cấp thêm những thông tin cần thiết về quá trình thẩm tra các báo cáo về tài chính về các quá trình lập quyết toán và dự toán. Mặt khác, trình tự xây dựng, xem xét, quyết định về dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã hầu hết chưa đúng với quy định hiện hành, Thường trực HĐND xã chưa được tham gia đầy đủ vào các cuộc lập dự toán và quyết toán theo tin thần Nghị định 73/20003/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ. Trình độ cán bộ tài chính xã còn hạn chế, cần phải được bồi dưỡng thêm.

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, Thường trực HĐND huyện Thống Nhất đã có một số kiến nghị như việc UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ tài chính cho cán bộ tài chính xã và Thường trực HĐND xã; UBND các xã trên địa bàn huyện khi lập dự toán, quyết toán phải mời Thường trực HĐND xã tham dự và đóng góp ý kiến vào các tờ trình HĐND xã thông qua tại các kỳ họp.

 

Minh Hoàng