Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

4 năm thực hiện cuộc vận động “học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Đăng ngày: 16/05/2013
​Tạo nên sự lan tỏa trong Đảng, ra ngoài xã hội, là động lực quan trọng cho sự phát triển, bền vững.

​      Quy luật biện chứng của thời gian cho thấy rằng, mọi sự vật, hiện tượng đều vận động, biến đổi không ngừng. Nhưng những giá trị của các tư tưởng vĩ đại sẽ mãi trường tồn trong lịch sử và để lại cho hậu thế những bài học hết sức lớn lao. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô giá, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Và đặc biệt hơn cả, chính Người đã kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, là tấm gương sáng ngời để mọi người học tập và noi theo. 

      Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Hồ Chí Minh là để soi rọi, nhận diện lại chính mình, không gì khác hơn là nâng cao tinh thần yêu nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải tin vào dân, dựa vào dân, thấm nhuần quan điểm: sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải “gắn chặt liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng mà nhờ đó mà Đảng thắng lợi”. Rèn luyện tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. 

      Đặc biệt trong thời kỳ mới, với tư cách là Đảng duy nhất cầm quyền và  thực hiện tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội xã chủ nghĩa, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Sự suy thoái, biến chất của cán bộ đảng viên, của tổ chức Đảng là nguy cơ làm mất ổn định chính trị- xã hội, là cơ hội cho các thế lực thù địch chống phá. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và cần thiết”. Yêu cầu đó, phải giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, năng động, dám nghĩ, dám làm là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng.

      Ngày nay với sự vận hành của nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều vấn đề mới, đa dạng, phong phú nảy sinh. Đất nước đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ, song cũng không ít những khó khăn, thử thách, đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đẩy mạnh việc chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

      Cuộc vận động được triển khai sâu rộng, với các hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến, sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, trong cán bộ, đảng viên, công chức,... nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi tiêu cực, ra sức xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh, củng cố và phát huy những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội. Người luôn nhắc nhở: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

      Đặc biệt đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh và thế hệ trẻ càng có ý nghĩa đó là, cuộc vận động đã tạo thêm sự hiểu biết của các tầng lớp xã hội về các nhiệm vụ của Đảng; về sự nghiệp đổi mới đất nước, từ đó cũng cố niềm tin, lòng tự hào của dân tộc, ra sức thi đua yêu nước, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, là động lực rất quan trọng cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, xây dựng đất nước ta “đàng hoàn hơn, tươi đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.  

                                                                       Viên Hồng Tiến