Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 54-T06.2009

Kết quả Hội nghị liên tịch về nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh Khóa VII

Đăng ngày: 01/09/2009
Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Chủ tọa Hội nghị gồm có: ông Trần Đình Thành-Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Huỳnh Chí Thắng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng- UVTT HĐND tỉnh.
Ông Võ Văn Một-Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho bổ sung một số nội dung đề án chuyên đề do yêu cầu cần thiết, cấp bách của thực tiễn
Kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh là kỳ họp định kỳ giữa năm theo luật định. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm  và quyết định các giải pháp bổ sung để thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của năm 2009; đánh giá kết quả thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương năm 2009; xem xét, quyết định điều chỉnh nhiệm vụ đầu tư và xây dựng của năm 2009; đánh giá tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2009; đánh giá tình hình hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2009; nghe thông báo của UBMTTQ tỉnh về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và việc MTTQ giám sát hoạt động của đại biểu HĐND; xem xét, thông qua biên chế các cơ quan hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010 và một số đề án chuyên đề. Cụ thể:

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các chuyên đề theo chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 gồm có: Đề án chuyển đổi trường bán công trên địa bàn tỉnh; Đề án về quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh; Đề án về đẩy mạnh công tác tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đề án về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Đề án về phân cấp quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường; Đề án về một số loại phí, lệ phí: phí đấu thầu, phí qua phà, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

 Các chuyên đề xin bổ sung vào chương trình ban hành Nghị quyết năm 2009 gồm:  Đề án về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (theo đề nghị tại văn bản số 681/TNMT-VP của Sở Tài nguyên&Môi trường); Đề án về chế độ trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ công nghệ thông tin, viễn thông tỉnh Đồng Nai (nội dung này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đơn vị soạn thảo là Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 585/SKHCN-TTKC xin đăng ký trình tại kỳ họp thứ 16).

Hội nghị liên tịch đã phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung kỳ họp cụ thể cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, VKSND tỉnh, MTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, Văn phòng Đ ĐBQH&HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Theo đó, UBND tỉnh dự kiến có khoảng 14 báo cáo, đề án kèm tờ trình, 12 dự thảo Nghị quyết; đối với ban KTNS HĐND tỉnh dự kiến sẽ xây dựng 08 báo cáo thẩm tra, Ban VHXH 04 báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế dự kiến có 02 báo cáo thẩm tra trình bày tại kỳ họp này.

Một số thông tin liên quan đến kỳ họp: địa điểm sẽ tiến hành tại  Hội trường Trụ sở khối Nhà nước tỉnh. Thời gian dự kiến diễn ra trong 4 ngày vào trung tuần tháng 7 năm 2009 ( cụ thể sẽ có thông báo sau). Thời gian gửi báo cáo, tờ trình, hồ sơ thẩm định Nghị quyết và Dự thảo Nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh phải tuân thủ thời gian theo quy định của Luật ban hành VBQPPL, nếu chậm hơn thời gian quy định, sẽ không được đưa vào chương trình kỳ họp. Dự kiến tổ chức thảo luận các tổ HĐND tỉnh vào ngày thứ ba của kỳ họp để đại biểu ý kiến đóng góp vào các tờ trình, báo cáo, chuyên đề được trình ra kỳ họp ( Kế hoạch chia tổ và tổ chức thảo luận cụ thể sẽ được chủ tọa phổ biến tại kỳ họp).  Các báo cáo, tờ trình để trình bày trước kỳ họp yêu cầu trình bày bản tóm tắt, thời gian trình bày từ 10-20 phút. Về việc trình chiếu tại các kỳ họp, tất cả đơn vị soạn thảo các văn kiện đọc tại kỳ họp đều phải tự chuẩn bị file chiếu và cử chuyên viên điều khiển máy chủ trong thời gian đọc báo cáo. Các Tờ trình, đề án chuyên đề do cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh sẽ do Thủ trưởng của cơ quan chuyên môn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đọc tại kỳ họp, trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn bận công tác đột xuất muốn ủy quyền lại cho cấp phó phải có báo cáo cho Thường trực HĐND tỉnh 2 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để thuận tiện trong công tác điều hành.

Kim Chung