Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Tiếp tục hướng về cơ sở gần dân, chăm lo đời sống thiết thực cho nhân dân

Đăng ngày: 02/10/2007
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, chương trình công tác dân vận năm 2007, hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 06 tháng đầu năm đã có nhiều biến chuyển tích cực, tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, tạo động lực góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự.

 

Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung vào các nội dung triển khai và tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đòan viên, hội viên, chất lượng họat động của tổ chức Đòan, Hội ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở các lọai hình, đã có 6/11 địa phương là Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, phường, đơn vị trực thuộc.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII. Toàn tỉnh đã vận động và bàn giao 486 căn nhà tình thương, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đã vận động vốn, cây, con giống…giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đến nay có 99/171 xã, phường, thị trấn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, đạt tỷ lệ 57,89%. Qua phong trào, các đoàn thể chính trị xã hội đã tập hợp 53.401 quần chúng vào tổ chức, nâng tổng số đoàn viên, hội viên hiện nay là 1.037.714. chiếm 82,26% quần chúng trong độ tuổi.

Qua đó cho thấy, họat động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua sản xuất góp phần thúc đẩy hòan thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác dân vận của tỉnh 06 tháng qua vẫn còn những hạn chế nhất định như chất lượng họat động của đòan viên, hội viên và tổ chức cơ sở một số nơi còn hạn chế; tình hình đình công, lãn công của công nhân lao động xảy ra còn nhiều, có vụ lên tới gần 7 ngàn công nhân tham gia và kéo dài nhiều ngày. Một số địa phương chưa chủ động nắm và kịp thời báo cáo, ngăn chặn những diễn biến phức tạp có ảnh hưởng an ninh trật tự.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tại hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm ngày 15/6/2007, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là:

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đơn vị, địa phương.

Tập trung triển khai thực hiện tốt bước 2 cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng quần chúng, đem lại hiệu quả thiết thực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động của MTTQ, các đoàn thể; kiện tòan tổ chức và nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và tổ chức Đoàn – Hội gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo thành công đại hội hết nhiệm kỳ của các đoàn thể là Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Hội Nông dân, Công đoàn và triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và nghị định về quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty TNHH. Phối hợp UBND tỉnh tiến hành sơ kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; theo dõi bước hai việc thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Viên Hồng Tiến