Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 109-Qúy I-2016


​Giới thiệu
 
​Đó là tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
 
​Việc tổ chức lấy ý kiện nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng, đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đồng thời đề cao tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử phải có phẩm chất đạo đức tốt, luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…
 
​Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, UBMTTQVN tỉnh đã thỏa thuận thống nhất danh sách sơ bộ những người là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:
 
​Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hộI khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
​Thực hiện chương trình giám sát quý I/2016 của Ban KT-NS HĐND tỉnh, qua xem xét báo cáo của UBBC hai huyện cho thấy việc triển khai thực hiện các bước về công tác bầu cử cơ bản được tiến hành thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Luật bầu cử, đảm bảo chất lượng và công việc đã thực hiện
 
​HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
 
​Hội đồng nhân dân thực hiện hai chức năng cơ bản là quyết định và giám sát, HĐND hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số tại kỳ họp. Việc ban hành nghị quyết của HĐND chính là thực hiện quyền quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo các quy định của pháp luật và mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy địa phương đã đề ra
 
​Tại kỳ họp thứ 18 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo với đại biểu về kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ, đồng thời tổ chức nghi thức khen thưởng đối với các cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
 
​Nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng nhân dân các cấp sắp kết thúc, chuẩn bị mở đầu một giai đoạn được kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành quả đã đạt được và gặt hái những kết quả mới với những dấu ấn riêng của từng thời kỳ. Trong thời gian đầu mỗi nhiệm kỳ, Thường trực HĐND khẩn trương tiến hành công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là những đại biểu mới trúng cử lần đầu để  để chuẩn bị hành trang cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ ngang tầm với những mục tiêu, yêu cầu được pháp luật quy định.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: