Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Hỏi Đáp

Hành chính công Cẩm nang hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND

Bài 1:KỸ NĂNG TIẾP XÚC CỬ TRI (TXCT) CỦA ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ
 
KỸ NĂNG XEM XÉT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ DẤU HIỆUTRÁI VỚI HIẾN PHÁP, LUẬT, CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN
 
Bài 5:MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HĐND CẤP XÃ
 
Bài 2:KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN HĐND
 
Cẩm nang hoạt động của HĐND cấp xã (tổng hợp 5 bài)
 
TIẾP CÔNG DÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐỐI VỚI NHỮNG KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: