Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (16 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 201023/12/2009Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2010File đính kèm162-NQ-CHUONG-TRINH-XD-NQ-HDND-TINH.pdf
2Nghị quyết số 151/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh23/12/2009Nghị quyết số 151/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnhFile đính kèm151-XAC-NHAN-KQ-MIEN-NHIEM-HT-TOA-AN-NHAN-DAN.pdf
3Nghị quyết số 150/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh23/12/2009Nghị quyết số 150/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnhFile đính kèm150-XAC-NHAN-KET-QUA-BAU-BO-SUNG-PHO-BAN-VHXH.pdf
4Nghị quyết số 149/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Phó Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh 23/12/2009Nghị quyết số 149/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Phó Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh File đính kèm149--MIEN-NHIEM-CHUC-DANH-PHO-BAN-VHXH.pdf
5Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 200923/12/2009Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009File đính kèm148-NQ-DIEU-CHINH-CHUONG-TRINH-XD-NGHIE-QUYET-HDND-NAM-2009.pdf148-NQ-DIEU-CHINH-CHUONG-TRINH-XD-NGHIE-QUYET-HDND-NAM-2009.pdf
6Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2010./18/12/2009Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2010./File đính kèm163-NQ-HOAT-DONG-VA-CHUONG-GIAM-SAT-HDND.pdf
7Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/20076/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./18/12/2009Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/20076/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./File đính kèm161-NQ-THU-PHI-BAO-VE-MOI-TRUONG--DOI-VOI--CHAT-RAN.pdf
8Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 cảu HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông t...18/12/2009Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 cảu HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai./File đính kèm160-NQ-HO-TRO-CB-LUAN-CHUYEN--THU-HUT-CBCC-CNTT.pdf
9Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành./18/12/2009Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành./File đính kèm159-NQ-DAT-DOI-TEN-DUONG--CONG-TRINH-CONG-CONG.pdf
10Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015./18/12/2009Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015./File đính kèm158-NQ-TRUONG-THPT-TRONG-DIEM-CHAT-LUONG-CAO.pdf
11Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thầm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai./18/12/2009Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thầm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai./File đính kèm157--NQ-PHAN-CAP-THAM-QUYEN-TRACH-NHIEN-QUAN-LY-SU-DUNG-TAI-SAN.pdf
12Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010./18/12/2009Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010./File đính kèm156-NQ-GIAO-CHI-TIEU-KE-HOACHDAU-TU-VA-XAY-DUNG.pdf
13Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2008./18/12/2009Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2008./File đính kèm155--NQ-PHE-CHUAN-QUYET-TOAN-NSNN.pdf
14Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về bổ sung thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, đào tạo day nghề tr...18/12/2009Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về bổ sung thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, đào tạo day nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách địa phương cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010./File đính kèm154-NQ-DU-TOAN-THU--CHI-NGAN-SACH-DIA-PHUONG.pdf
15Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND về các trạm thu phí và mức thu phí dự án BOT đường 768./18/12/2009Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND về các trạm thu phí và mức thu phí dự án BOT đường 768./File đính kèm153-NQ-TRAM-THU-PHI-VA-MUC-THU-PHI-BOT.pdf
16Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh chủa tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quy...18/12/2009Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh chủa tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./File đính kèm152-NQ-NHIEM-VU-MUC-TIEU-KTXH--ANQP--NAM-2010--SUA-DOI-NQ-77.pdf