Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (19 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và Khu , ấp độ trưởng trên địa bàn tỉ...28/12/2010Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và Khu , ấp độ trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011-2015.File đính kèm202-NQ-CHE-DO-DINH-MUC-NGAY-CONG-LAO-DONG.pdf
2Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về thành lập phòng Dân tộc thuộc Ủy Ban nhân dân cấp huyện.28/12/2010Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về thành lập phòng Dân tộc thuộc Ủy Ban nhân dân cấp huyện.File đính kèm198-NQ-THANH-LAP-PHONG-DAN-TOC-THUOC-UBND-CAP-HUYEN.pdf
3Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2010 về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên...28/12/2010Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 09 thang 12 năm 2010 về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. File đính kèm195--NQ-DIEU-CHINH-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-NQ-125-2008.pdf
4Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2009.28/12/2010Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2009.File đính kèm190--PHE-CHUAN-QUYET-TOAN-NGAN-SACH-TINH-NAM-2009.pdf
5Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2011-2015./28/12/2010Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2011-2015./File đính kèm188-NQ-MUC-TIEU-NHIEM-VU-GIAI-PHAP-PHAT-TRIEN-KT-XH-QP-AN-5-NAM-2011.pdf
6Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vướt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011./28/12/2010Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vướt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011./File đính kèm189-NQ-GIAO-CHI-TIEU-KE-HOACH-NGUON-VON-THUONG-VUOT-THU-NGAN-SACH-NAM-2009-GIA-CHI-TIEU-KE-HOACH-DAU-TU-VA-XAY-DUNG-NAM-2011.pdf
7Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lê phần chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011-2015./28/12/2010Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lê phần chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011-2015./File đính kèm191--NQ-DINH-MUC-PHAN-BO-CHI-NGAN-SACH-DIA-PHUONG-TY-LE-PHAN-CHIA-NGUON-THU-GIUA-CAC-CAP.pdf
8Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương, phân bổ chi...28/12/2010Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn , chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng nai năm 2011.File đính kèm192-NQ-DIEU-CHINH-BO-SUNG-DU-TOAN-THU-CHI-NGAN-SACH-DIA-PHUONG---CHI-NGAN-SACH-DI-PHUONG-PHAN-BO-NGAN-SACH-CAP-TINH.pdf
9Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.28/12/2010Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.File đính kèm193-NQ-CHE-DO-CONG-TAC-PHI-CHE-DO-CHI-TO-CHUC-CAC-CUOC-HOI-NGHI-DOI-VOI-CAC-CO-QUAN-NN.pdf
10Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.28/12/2010 Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./ File đính kèm194--NQ-QUY-DINH-CHE-DO-HO-TRO-CBCC-LAM-CONG-TAC-THAM-MUU-GIAI-QUYET-KHIEU-NAI-TO-CAO.pdf
11Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020./28/12/2010Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020./File đính kèm196--NQ-QUY-HOACH-THAM-DO-KHAI-THAC-CHE-BIEN-VA-SU-DUNG-KHOANG-SAN-TINH-DONG-NAI.pdf
12Nghị quyết số 197/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mức thu hoc phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung hoc phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./28/12/2010Nghị quyết số 197/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mức thu hoc phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung hoc phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèm197-NQ-MUC-THU-HOC-PHI-DOI-VOI-CO-SO-GIAO-DUC-MAM-NON-TRUNG-HOC-CO-SO-TRUNG-HOC-PHO-THONG-CONG-LAP-NAM-HOC-2010-2011.pdf
13Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vá ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương.28/12/2010Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vá ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương.File đính kèm199-NQ-QUY-DINH-TAM-THOI-CHE-DO-HO-TRO-DOI-VOI-NHUNG-CAN-BO-HOAT-DONG-KHONG-CHUYEN-TRACH.pdf
14Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về hỗ trợ phát triển sản xya61t, sơ chế, tiêu thu rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015./28/12/2010 Nghị quyết số 200/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về hỗ trợ phát triển sản xya61t, sơ chế, tiêu thu rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015./ File đính kèm200--NQ-HO-TRO-PHAT-TIEN-SAN-XUAT-RAU-QUA-AN-TOAN-TREN-DIA-BAN-TINH-DN-NAM-2011.pdf
15Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định một số khaon3 chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.28/12/2010Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2010 về quy định một số khaon3 chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.File đính kèm203-NQ-QUY-DINH-MOT-SO-KHOAN-CHI-CHO-HOAT-DONG-HDND-CAC-CAP.pdf
16Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011./28/12/2010Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011./File đính kèm204-NQ-CHUONG-TRINH-XAY-DUNG-NQ-CUA-HDND-TINH-DONG-NAI-NAM-2011.pdf
17Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011./28/12/2010Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011./File đính kèm205-NQ-CHUONG-TRINH-HOAT-DONG-VA-CHUONG-TRINH-GIAM-SAT-CUA-HDND-TINH-NAM-2011.pdf
18Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, Quốc phòng- an ninh của tỉnh năm 2011.20/12/2010Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, Quốc phòng- an ninh của tỉnh năm 2011.File đính kèm187--NQ-MUC-TIEU-NHIEM-VU-KT-XH-QP-AN--NAM-2011.pdf
19Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2010 về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010.20/12/2010Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2010 về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010.File đính kèm186--NQ-DIEU-CHINH-CHUONG-TRINH-XAY-DUNG-NQ-CUA-HDND-NAM-2010.pdf