Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (16 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị quyết số 174/NQ-HĐND về việc thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768./02/11/2010Nghị quyết số 174/NQ-HĐND về việc thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768./File đính kèmNQ-174--THU-PHI-CHI-TIET-DU-AN-B-O-T-DUONG-768.pdf
2Nghị quyết số 170/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2011./02/11/2010Nghị quyết số 170/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2011./File đính kèmNQ-170-KE-HOACH-BIEN-CHE-HANH-CHINH-VA-BEN-CHE-SU-NGHIEP-DN.pdf
3Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khóa VII./02/11/2010Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khóa VII./File đính kèmNQ-166-XAC-NHEN-KET-QUA-BAU-BO-SUNG-UY-VIEN-UBND-TINH.pdf
4Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , Khóa VII./02/11/2010 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2010 về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai , Khóa VII./ File đính kèmNQ-165-XAC-NHAN-KET-QUA-MIEN-NHIEM-UBND-TINH-DN.pdf
5Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2010 về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010./02/11/2010 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2010 về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010./ File đính kèmNQ-164-DIEU-CHINH-CHUONG-TRINH-XD-NGHI-QUYET-CUA-HDND.pdf
6Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cưới năm 2010./02/11/2010Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cưới năm 2010./File đính kèmNQ-167-BO-SUNG-MOT-SO-GIAI-PHAP-CHU-YEU-THUC-HIEN-NHIEM-VU-KTXH-QPAN-6-THANG-CUOI-NAM-2010.pdf
7Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010./02/11/2010Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010./File đính kèmNQ-168--DIEU-CHINH-BO-SUNG-KE-HOCH-DAU-TU-VA-XAY-DUNG-NAM-2010.pdf
8Nghị quyết số 169/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010./02/11/2010Nghị quyết số 169/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010./File đính kèmNQ-169-DIEU-CHINH-BO-SUNG-DU-TOAN-THU-CHI-NGAN-SACH-DIA-PHUONG-TINH-DN.pdf
9Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về việc công bố danh muc dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đấu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./02/11/2010Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về việc công bố danh muc dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đấu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèmNQ-171-CONG-BO-DANH-MUC-DU-AN-DAU-TU-CO-SU-DUNG-DAT-THUC-HIEN-DAU-THAU-LUA-CHON-NHA-DAU-TU-TREN-DIA-BAN-TINH.pdf
10Nghị quyết số 172/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai./02/11/2010Nghị quyết số 172/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai./File đính kèmNQ-172-DIEU-CHINH-BO-SUNG-MOT-SO-QUY-DINH-VE-PHI-XAY-DUNG-TAI-NQ-SO-124-2008.pdf
11Nghị quyết số 173/NQ-HĐND về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./02/11/2010Nghị quyết số 173/NQ-HĐND về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèmNQ-173-PHAN-CAP-NHIEM-VU-CHI-BAO-VE-MOI-TRUONG-TU-NGAN-SACH-NHA-NUOC-TREN-DIA-BAN-TINH.pdf
12Nghị quyết số 175/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đồng Nai và chi tiêu tie61o khách trong nước./02/11/2010Nghị quyết số 175/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đồng Nai và chi tiêu tie61o khách trong nước./File đính kèmNQ-175--CHE-DO-CHI-TIEU-DON-KHACH-NUOC-NGOAI-VAO-LAM-VIEC-TAI-DN--TO-CHUC-HOI-NHGI-HOI-THAO-QT-TAI-DN.pdf
13Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoàn 2011-2015./02/11/2010Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoàn 2011-2015./File đính kèmNQ 176 chuan ngheo moi.doc
14Nghị quyết số 177/NQ-HĐND Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./02/11/2010Nghị quyết số 177/NQ-HĐND Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèmNQ-177---TAM-THOI-VE-HO-TRO-CHI-PHI-DAO-TAO-BOI-DUONG-DOI-VOI-CBCC-VC-TREN-DIA-BAN-TINH.pdf
15Nghị quyết số 178/NQ-HĐND về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./02/11/2010Nghị quyết số 178/NQ-HĐND về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./File đính kèmNQ-178--TRO-CAP-CHO-CONG-CHUC-VIEN-CHUC-LAM-VIEC-TAI-CAC-CO-SO-BAO-TRO-XH-CONG-LAP-NGHIA-TRANG-LIET-SY-NGHIA-TRANG-CAN-BO-NGUOI-CO-CONG.pdf
16Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện./02/11/2010Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện./File đính kèmNQ-179--CHE-DO-CHI-DON-TIEP-THAM-HOI-CHUC-MUNG-CUA-UBMTTQ-CAP-TINH-CAP-HUYEN.pdf