Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/20076/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/20076/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./
Trích yếu
Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 92/20076/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./

File đính kèm
Ngày ban hành 18/12/2009
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 18