Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Hỏi Đáp

Thủ tục hành chínhCS bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi NN thu hồi đất

Giới thiệu về luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Đăng ngày: 30/03/2007
Để phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 20.5.2007, trang thông tin HĐND tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu một số nội dung của luật bầu cử, trong đó tập trung vào một số nội dung thường nảy sinh vướng mắc khi tổ chức thực hiện
 Về quyền bầu cử, ứng cử: Đây là quyền cơ bản về chính trị của công dân. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.
   
Những người không được ghi tên vào danh sách cử tri là: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang phải chấp hành hình phạt tù; người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự.
   
Những trường hợp không được ứng cử Đại biểu Quốc hội là:
 
         - Những người không được tham gia bầu cử ĐBQH thì đương nhiên không được ứng cử ĐBQH;
            - Người đang bị khởi tố về hình sự;
            - Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án;
            - Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích.
            - Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.
   
Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội:
   
- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;
   
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liệu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;
   
- Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;
   
- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;
   
- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
   
Về các tổ chức phụ trách bầu cử:
   
Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi thống nhất với Uỷ ban nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập Uỷ ban Bầu cử, Ban Bầu cử và giao cho Chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn sau khi đã thống nhất với UBND và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập Tổ bầu cử.
   
Luật quy định khi ra quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử thì ấn định luôn các chức danh cụ thể của tổ chức này để giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết.
   
Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức bầu cử được quy định tại các điều 14, 15, 16, 17 của Luật bầu cử trong đó: Hội đồng bầu cử có 13 nhiệm vụ, quyền hạn; Ủy ban bầu cử có 13 nhiệm vụ quyền hạn; Ban  bầu cử có 11 nhiệm vụ quyền hạn và Tổ bầu cử có 8 nhiệm vụ quyền hạn.
   
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc bầu cử Đại biểu Quốc hội:
   
 Mặt trận Tổ quốc Việt nam có vai trò rất lớn trong việc bầu cử Đại biểu Quốc hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội để làm rõ vai trò của MTTQ là khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
    Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội:
    Để phát huy và đề cao vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, luật đã xác định rõ vị trí của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật. Tại các điều 15, 16,17 đã chính thức giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân 3 cấp trong việc thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và các Tổ bầu cử.
   
Về tổng số Đại biểu Quốc hội và cách phân bộ ĐBQH ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
   
Tổng số ĐBQH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam không quá 500 người.
    
 Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương. Số đại biểu tiếp  theo được tính theo số dân và đặc điểm của địa phương, Thủ đô Hà Nội được phân bổ số đại biểu thích đáng.
     
Theo phân bổ, trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XII, tỉnh Đồng Nai sẽ bầu chọn 10 Đại biểu trong đó có 04 đại biểu Trung ương.
    
Về trình tự bầu cử:
   
Ngày bầu cử là ngày Chủ nhật, 20.5.2007. Trước ngày bầu cử 10 ngày, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu.
   
Cử tri phải tự mình đi bầu cử. Trong trường hợp cử tri không tự mình viết phiếu được thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu, người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu. Người có lý do không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri bầu. Nếu viết hỏng thì cử tri có quyền để nghị Tổ bầu cử đổi phiếu khác.     
Nguyễn Thị Oanh